Author: Judisk Enhet

Judiska Församlingens högsta beslutande organ är Fullmäktige, som tillsätts efter ett val av församlingens medlemmar. Fullmäktiges beslut skall därefter ligga till grund för hur Styrelsen och ansvarig tjänsteman bedriver och följer upp verksamheten. Mot bakgrund av att fullmäktigebeslut inte har efterlevts och hedrats råder en osäkerhet...

I början av maj 2019 skickades återigen ett medlemskort ut till samtliga medlemmar. Dessa medlemskort avser 2019 & 2020, en indikation på att man är medlem båda åren. Utöver en indikation om medlemskap, är medlemskortets syfte och användningsområde okänt. Det är en stor kostnad att ta...