Motion rörande riktlinjer för en hållbar kapitalförvaltning 2019-08-05

Motion rörande riktlinjer för en hållbar kapitalförvaltning 2019-08-05

Tikkun Olam – att förbättra världen – är ett centralt begrepp i judendomen. Tikkun översätts ofta som att ”reparera”, men det kan också betyda ”förbättra” eller ”göra något med”, och olam i biblisk hebreiska tolkas som ”hela tiden”, medan modern hebreiska talar om ”världen”. Tikkun Olam kan därmed ses som en central del i det pågående globala samtalet rörande hållbarhet värdeskapande, i linje med FN:s 17 globala mål Agenda 2030 och klimatavtalet i Paris 2015.

Församlingen borde se det som en självklarhet att delta aktivt i en sådan omställning.

Ett sätt är att adressera kapitalförvaltningen. Församlingen låter tillsammans med flera judiska organisationer banken SEB förvalta den nationella fonden TO-Fonden. Den innefattar 44 stiftelser med ett marknadsvärde på cirka 600 miljoner kronor, varav 178 miljoner kronor tillfaller församlingen och dess anknutna stiftelser (31/12 2018). Fonden är en sk blandfond som placerar i aktier, räntebärande instrument och hedgefonder.

Idag har merparten av de svenska kapitalförvaltarna, pensionsfonderna, fondförvaltarna hos bankerna, såväl som stiftelser och samfund hållbarhetspolicys. De innehåller riktlinjer rörande hur miljö, etik, sociala frågor och bolagsstyrning ska integreras in i den löpande förvaltningen. Aktörer som ligger i framkant väljer inte bara bort placeringar, utan söker aktivt placeringar som bidrar till en hållbar utveckling. Aktörer som ligger i framkant arbetar även med hållbarhet inom alla tillgångsslag, dvs inte bara aktier utan även räntor och alternativa placeringar.

Vi föreslår att fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att ta fram en policy med riktlinjer för församlingens och kapitalförvaltningens hållbarhetsarbete. Policyn ska beskriva på vilket sätt som församlingen, i linje med Tikkun Olams värdegrund, avser att bidra till en hållbar utveckling. Den bör inkludera hur processen ser ut för implementering och uppföljning, inklusive en plan för samarbete med övriga judiska organisationer så att riktlinjerna kan inkluderas i SEB:s mandat för förvaltning av TO-fonden.

Policyn med riktlinjer för kapitalförvaltningen bör publiceras på församlingens hemsida.

Tags:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.