Motion avseende Glämstas underhåll 2019-03-15

Motion avseende Glämstas underhåll 2019-03-15

Motion avseende Glämstas underhåll

Byggnaderna på Glämsta är många – ålder och skick varierar – så och val av  lämplig reparationsnivå är kopplat till hur byggnader nyttjas. Och tilldelad budgeten har oftast enbart räckt till att åtgärda det mest akuta.

Tidigare har planeringen av underhållet hanterats av en byggnadskommitté sammansatt av byggkunniga inom församlingen. En gång per år har två till tre byggkunniga medlemmar åkt ut till Glämsta för att inspektera, lista behoven och angett prioritetsordning.

Kommittén har till sitt förfogande haft en tjänsteman som förutom att vara kommitténs sekreterare även assisterat vid upphandlingar enligt kommitténs rekommendationer.

Ambitionsnivån har anpassats till tilldelad budget. I stort har endast akuta brister kontinuerligt åtgärdats – på motsvarande vis som lantbruksbebyggelse av detta slag traditionellt skötts. Detta har fungerat hyggligt – och har varit kostnadseffektivt.

Sedan några år tillbaka är byggnadskommittén dock upplöst. Och förslag har väckts att planeringen av underhållet skulle överlåtas till konsult. 

Med tanke på de många och varierande husen på Glämsta är uppgiften tidskrävande. Och även resor till och från Glämsta genererar ansenlig debiterbar tid vid resor för inspektion.

Därtill kan det bli svårt att hitta lämplig byggkonsult. Ett av skälen varför det inte är lämpligt med en extern konsult är att metoden ”lappa och laga” betraktas som förlegad. De professionella i branschen förespråkar vanligtvis ”större grepp”, något som inte passar oss av bl a resursskäl.

Yrkande

Judisk Enhet yrkar på att församlingen återupprättar en byggnadskommitté bestående av frivilliga med byggteknisk kompetens. Dessa går att söka genom att annonsera internt. Kommitténs uppgift blir motsvarande den som tidigare kommittéer haft, nämligen att hantera Glämstas fastighetsbestånd utifrån de resurser som finns och avsätts på kort och lång sikt.

Tags:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.