Reservation Tag

Judisk Enhets representant i Fullmäktige Lena Posner-Körösi gjorde en protokollsanteckning till fullmäktigemötet och dechargedebatten som var 2018-05-24. Där tar hon upp följande: Redovisningen av mikveprojektetet Den dåliga förhandsinformationen om ny ekonomiansvarig styrelseledamot Kvaliteten på den framlagda årsredovisningen   Läs hela protokollsanteckningen här....

Judisk Enhets ledamöter har reserverat sig mot Judiska Församlingens styrelses beslut 2016-11-30 att uppdra åt generalsekreteraren att utreda möjligheterna att ta fram kostnader för att flytta biblioteket till loungen i Bajit. Klicka här för att läsa reservationen: Reservation mot majoritetens beslut 2016-11-30. Judisk Enhet har också ställt...