Motion om satsning på medlemmar med funktionsnedsättning 2019-07-15

Motion om satsning på medlemmar med funktionsnedsättning 2019-07-15

2019-07-15
Motion från Judisk Enhet och Judisk Mångfald om en satsning på barn, ungdomar och unga vuxna med funktionsnedsättningar

Det är viktigt att församlingen försäkrar sig om att alla medlemmar kan delta i utbudet av aktiviteter, religiösa som social och kulturella. Enligt internationella uppskattningar har cirka 15 procent av befolkningen någon typ av funktionsnedsättningar och vi vill med denna motion uppmärksamma styrelsen på att denna grupp inte på samma sätt som andra kan ta del av församlingens verksamheter.

Glämsta fungerar ofta bra för barn med funktionsnedsättningar medan Fyra årstider, Änglagård och andra verksamheter ofta stänger ute dessa barn och unga vuxna. Ofta rör det sig om barn och vuxna med de allt vanligare diagnoserna som klassificeras som NPF, dvs autism, ADD och ADHD. Om dessa finns idag god kunskap i samhället.

Ofta krävs inte särskilt stora anpassningar för att personer med NPF ska kunna delta och de justeringar som behövs är även till nytta för alla barn och ungdomar. Generellt handlar det om att ha ett vidare perspektiv på barns styrkor och förmågor, samt att hitta sätt att förtydliga instruktioner och bättre individanpassa verksamheter. Exempel på program där fler barn och ungdomar bör kunna delta är Aaron Isak skola, Bar och Bat-mitzva-programmet, Fyra årstider, Änglagård etc. Unga vuxna med funktionsnedsättning bör kunna delta vid fester och bidra som ledare på Glämsta.

Judisk Enhet och Judisk Mångfald föreslår därför att styrelsen:

1. Gör en översyn över olika verksamheter, t ex de som nämns ovan, ur ett inkludering- och tillgänglighetsperspektiv. Översynen bör tydligt peka på de hinder som idag finns för deltagande och föreslå hur program bättre kan anpassas för att även passa för personer med särskilda behov.

2. Utifrån översynen arbetar fram en inkluderingspolicy riktad till barn, ungdomar och unga vuxna med funktionsnedsättning som rör samtliga aktiviteter i församlingens lokaler eller hyrda lokaler.

3. Utser någon på församlingens kansli som särskilt ansvarig för frågor kring inkludering av personer med funktionsnedsättningar.

4. Tar fram en plan för verkställande av denna policy och avsätter resurser för genomförandet. Planen ska specificera de finansiella resurser och den expertis som kommer att krävas. Uppföljningen av planen ska vara en bilaga till den årliga rapporteringen som Styrelsen presenterar till Fullmäktige.

För att lättare kunna genomföra denna satsning kan Församlingen om så önskas söka medel och stöd från Ruderman Foundation, https://rudermanfoundation.org, en amerikansk fond som bidrar till insatser för personer med funktionsnedsättningar.

Tags:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.