Motion om den demokratiska processen i Judiska Församlingen 2019-05-08

Motion om den demokratiska processen i Judiska Församlingen 2019-05-08

Judiska Församlingens högsta beslutande organ är Fullmäktige, som tillsätts efter ett val av församlingens medlemmar. Fullmäktiges beslut skall därefter ligga till grund för hur Styrelsen och ansvarig tjänsteman bedriver och följer upp verksamheten.

Mot bakgrund av att fullmäktigebeslut inte har efterlevts och hedrats råder en osäkerhet kring hur församlingens verksamhet säkerställer att beslut fattade av fullmäktige verkställs. Vi önskar en plan för hur Styrelsen säkerställer att Kanslichefen/Generalsekreteraren upprätthåller den demokratiska ordningen och efterlever fullmäktigebeslut.

Vi yrkar att Styrelsen tillsammans med Kanslichefen/Generalsekreteraren omgående tar fram en åtgärdsplan, för återrapportering till fullmäktige, för hur man ska se till att samtliga tjänstemän hedrar och följer de beslut som fattats av församlingens högsta beslutande organ.

Tags:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.